Quy đổi, P2P, Giao dịch đảm bảo (Escrow)

Dễ dàng giao dịch giữa VNDC và các tài sản khác qua các tính năng quy đổi, P2P Trading, Giao dịch đảm bảo