Giao dịch Onchain, Offchain

Gửi và nhận tài sản số nhanh chóng và tiện lợi qua giao dịch On-chain và Off-chain